Bài giảng trước Hoàn thành và tiếp tục  

  Bài #5 Quy trình đàm phán với NCC Trung Quốc

Bài giảng bị khóa
Nếu bạn đã tham gia Bạn sẽ cần đăng nhập.
Tham gia khóa học để mở khóa