Bài giảng trước Hoàn thành và tiếp tục  

  Bài #4 Tìm kiếm bằng hình ảnh trên Taobao - Tmall

Bài giảng bị khóa
Nếu bạn đã tham gia Bạn sẽ cần đăng nhập.
Tham gia khóa học để mở khóa